Общи правила и условия

Общите правила и условия за производство на щанц форми на „Мегаден“ ООД са в основата на всички сделки. За целта са опоменати последващи клаузи за изисквания и изпълнение на поръчките, организация, плащания и доставки.

1. Образуване на оферта, потвърждение на поръчката, допълнителни споразумения, спецификации.

( 1 ) За да получите оферта, е необходимо да предоставите векторен файл на изделието, вид и дебелина на материала, който ще се щанцова. Информацията, която връщаме към Вас, съдържа технически чертеж и таблица с всички цени, спецификации и срокове на изработка.

( 2 ) Офертите не са обвързващи и са валидни в 30 дневен срок от изпращането им. Поръчките се изпълняват единствено след получено писмено потвърждение от клиента.

( 3 ) Всички продукти се изработват по изпратените и потвърдени файлове от офертата, които следва да са надлежно проверени преди одобрение. „Мегаден“ ООД не носи отговорност за потвърдени, но непроверени файлове! Всички грешки, открити в последствие, се отстраняват за сметка на клиента.

( 4 ) Всички изменения и допълнителни споразумения изискват писмена форма.

( 5 ) Цените са фиксирани единствено при сключен договор. Ако нямате такъв, цените се договарят.

2. Ценообразуване, промяна в цените и начин на плащане.

( 1 ) Цената на инструментите се определя на базата на линеен метър, съгласно договорените цени или сключен договор и включва шпертплат, рязане, огъване и набиване на ножове, бигове, перфоратори, облепяне с гуми и т.н. Цените не включват ДДС и транспорт.

( 2 ) Ако по време на процеса на изработка на поръчката, възникнат производствени трудности, които не биха могли да бъдат предвидени при изготвяне на офертата (сключения договор) и, които се появяват при спазване на форми или отклонения, посочени от заявителя, „Мегаден“ ООД си запазва правото да увеличи цената, съответно след обсъждане и писмено уведомление на клиента. Същото важи и в полза на клиента, ако възникнат значителни намаления на разходите, в резултат на промени по поръчката.

( 3 ) Всички плащания се извършват по банков път по издадена фактура.

* За клиенти, които нямат договорени условия и/или сключен договор, всички поръчки се предплащат.

3. Срок на изработка, начин и условия на доставка, месечни доставки по договори.


( 1
) Срокът за изработка на всеки щанцов инструмент е от 2 до 3 работни дни след писмено потвърждение, в зависимост от сложността на поръчката и моментната натовареност на производствения капацитет. „Мегаден“ ООД има право да променя срокът на изработка при специални изисквания от клиента, които биха отнели повече време за изпълнение. Същото се отнася и при заявка на няколко инструмента, без предварително посочен график за издаване на готова продукция.

( 2 ) За клиенти, които нямат договорени условия и/или сключен договор, срокът за изработка започва да тече от моментът, в който постъпи информация за извършено авансово плащане (копие от платежен документ).

( 3 ) Цената в офертата е съобразена със срокът за изработка, посочен в клауза (1). При необходимост от спешна изработка се начисляват 30 % върху стойността на поръчката като срокът се договаря според производствените възможности на „Мегаден“ ООД към конкретния момент.

( 4 ) Договореният срок е за получаване на готов инструмент от производствената база на „Мегаден“ ООД. Ако продуктът ще се изпраща с куриерска фирма, клиентът трябва предварително да посочи това и да предостави необходимата информация за доставка и провозвач, с който има сключен договор. Времето за куриерската услуга не е включено в срока за изработка. Транспортните разходи са за сметка на клиента. „Мегаден“ ООД не носи отговорност за повредени продукти след предаването на клиент, негов представител или служител-куриер. Всички забавяния по вина на куриерска фирма и произтичащите от това обстоятелства и загуби, следва да се предявяват пред облужващата Ви транспортна компания.

( 5 ) При договорени условия или сключен договор, клаузи (1), (2) и (3) отпадат.

( 6 ) Договореният срок за изработка се удължава, ако клиентът не е изпълнил договорните задължения и ангажименти.


( 7 ) Ако настъпят промени в изискванията, за които клиентът е отговорен, и това доведе до забавяне на производстения процес, срокът за изработка съответно се удължава.

4. Изпълнение на поръчки, последващи промени в изискванията, промяна в цената и доставката, рекламации.

( 1 ) Клиентът трябва да окаже необходимото съдействие, като предостави файлове или други източници и носители на информация, годни за изработка на инструменти и да попълни ЗАЯВКА ЗА ИЗРАБОТКА, в която да конкретизира всички параметри и изисквания за изработка на заявения инструмент, в това число да посочи и срок за изпълнение.

( 2 ) Изпълнение на поръчки и спазването на срокът им за изработка е при условие, че всички технически въпроси, между договарящите се страни, са решени и всички финансови задължения, от страна на клиента, са погасени.

( 3 ) Ако производството или доставката се забави, поради посочените в т. ( 2 ) обстоятелства, всички допълнителни разходи се заплащат от клиента.

( 4 ) Клиентът трабва да приеме продукта, след надлежен входящ контрол (съответствие между потвърден чертеж и получен инструмент).

( 5 ) След поставяне на инструмента в машината, клиентът трябва да извърши минимум 50 пробни удара на изсичане, да извърши контрол на изсичането,

както и на функционалността на опаковката.

( 6 ) В случай на установен дефект в инструмента, проявен до първите 50 удара, клиента е длъжен да уведоми писмено „Мегаден“ ООД и да посочи как се проявяват отклоненията.

( 7 ) Ако продукта не съответства на заданието или има недостатъци, което се установява с протокол след първите 50 удара, клиентът трябва веднага да преустанови подготовката на инструмента за работа и да поиска от фирмата-изпълнител „Мегаден“ ООД за своя сметка да отстрани неточността, във възможно най-кратък срок.

( 8 ) При установен дефект, който не може да бъде отстранен на място, клиентът изпраща дефектния инструмент за поправка като всички разходи по доставката се поемат от „Мегаден“ ООД.

МЕГАДЕН“ ООД не носи отговорност за пропуснати срокове и ползи, както и загуба на работни часове при опит от клиента сам да отстрани дефекта, както и за нередовна продукция в следствие на дефектен инструмент, ако не са спазени клаузи (4), (5), (6), (7) и (8).

5. Конфиденциалност.

( 1 ) Информацията, съдържаща се в писмо, оферта, технически чертежи и т.н., е строго конфиденциална и е предназначена за ползване единствено между „Мегаден“ ООД и клиента. Тя не трябва да се разпространява и предоставя на трети лица.

( 2 ) Дизайни, под формата на писмени документи, чертежи или образци не могат да бъдат предоставени или прехвърлени на трети лица, без предварително одобрение и от двете страни.

( 3 ) Проекти, чертежи, модели и образци, които са разработени от „Мегаден“ ООД в изпълнение на заданието, остават собственост на фирмата до заплащането им от поръчителя.

( 4 ) Фирмата-поръчител изрично се задължава да не предоставя на трети лица информация, документи и чертежи, разработени от „Мегаден“ ООД, докато не е заплатила договорената сума за разработката им. Всяко неразрешено използване дава право да се предяви иск за обезщетение за пропуснати ползи.